วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


แบบทดสอบ  Pre  O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27

   
 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 6 หน้า 1
ส่วนที่ 1 แบบระบาย 1 คำตอบ:  เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน
               80 ข้อ  ข้อที่ 1 – 80  ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 80 คะแนน
1.   เซลล์ส่วนประกอบต่อไปนี้ ; ดีเอ็นเอ  ไรโบโซม  เยื่อหุ้มเซลล์  เอนไซม์ และ
     ไมโทคอนเดรีย เป็นเซลล์ในสิ่งมีชีวิตในข้อใด
1)  แบคทีเรีย   
2)  พืชเท่านั้น  
3)  สัตว์เท่านั้น
4) ฟังไจ
5)  เป็นได้ทั้งพืชและสัตว์
2.  ข้อความที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาอุณหภูมิของร่างกายคือ
             1) ความสามารถในการปรับอุณหภูมิของร่างกายแปรผันโดยตรงกับขนาด
                 ของสัตว์เท่านั้น
             2) พื้นที่ผิวลำตัวของสัตว์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระบายความร้อนของสัตว์
                 มากกว่าขนาดลำตัว                 
            3) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในร่างกายของสัตว์ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวของลำตัวของ
                 สัตว์โดยตรง
            4) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในร่างกายสัตว์ขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์
               โดยตรง
           5)  ถูกทุกข้อ


    วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 6 หน้า 2
3. ใช้แผนภาพต่อไปนี้ตอบคำถาม
            จากการทำปฏิบัติการศึกษาเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโครงสร้างหมายเลขใดบ้างที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา
Untitled-1
 
 

 1)   1,  8 ,  9
 2)   1,  2 ,  4
 3)   1,  6 ,  8
 
 4)   1,  7 ,  4
 5)   3 , 7 ,  9


     สาร
  ปริมาณสารที่กรองผ่านโกลเมอรูลัส
                     ( กรัม / มล. )
       น้ำปัสสาวะ
     ( กรัม / มล. )
น้ำ
โปรตีน
ยูเรียโซเดียม
10
10-20
0.03
0.32
96
0
2
0.35
4.

             คนที่มีไตทำหน้าที่กรองสารดังตาราง จะมีอาการหรือสภาวะอย่างไร
                   1)  ปัสสาวะบ่อยขึ้น                                            2)   ปัสสาวะน้อยมาก
                   3)  ร่างกายมีเหงื่อมาก                                         4)    ร่างกายมีเหงื่อน้อยลง
                   5) ทุกครั้งที่ปัสสาวะต้องดื่มน้ำตาม
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 6 หน้า3

5ลักษณะทางพันธุกรรมในข้อใดต่อไปนี้ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซม
            ก.  ผมหยิก         
ข.  ฮีโมฟิเลีย             ค.  หมู่เลือด AB               ตาบอดสี
            1)  ข้อ ก  และ ข                                                     2)   ข้อ ค และ

            3)  ข้อ  ก และ ค                                                     4)   ข้อ ข และ

          
5) ข้อ  ข และ
6. ชายคนหนึ่งมีผิวปกติแต่งงานกับหญิงผิวเผือกมีบุตรสาวคนแรกผิวปกติและบุตรชาย ผิวเผือก ซึ่งแต่งงานกับหญิงผิวปกติและมีหลานชายหญิงผิวปกติ ข้อใดคือเพดดิกรีของครอบครัวนี้
      1)                                                               2)
 3)                                                             4)
      5)                                                               
                                         วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 6 หน้า4
7.  ครอบครัวหนึ่งมีพ่อปกติและแม่ปกติ ลูกสาวคนแรกปกติ แต่มีลูกชายเป็นธาลัสซีเมีย ข้อใดเป็น
     จีโนไทป์ ของครอบครัวนี้ (กำหนดให้
A เป็นยีนเด่น  a เป็นยีนด้อย )
          1)  พ่อ AA แม่ Aa  ลูกสาว Aa  ลูกชาย aa   
          2)  พ่อ
Aa แม่ Aa  ลูกสาว Aa  ลูกชาย aa   
          3) พ่อ
AA แม่ AA  ลูกสาว Aa  ลูกชาย aa    
          4)  พ่อ
AA แม่ Aa  ลูกสาว Aa  ลูกชาย Aa
          5) พ่อ Aa  แม่ AA  ลูกสาว AA  ลูกชาย aa   

8.  ถ้าแม่มีหมู่เลือด AB และลูกมีหมู่เลือด A พ่อจะมีหมู่เลือดใดได้บ้าง
          1)  A   หรือ  O
          2A  หรือ B
          3)  A   หรือ  AB
         
 4)   A   หรือ  B   หรือ  AB        
          5)   A   หรือ หรือ  AB  หรือ  O\

9.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับดีเอ็นเอ
            1).  ดีเอ็นเอพบในคลอโรพลาสต์
            2)  ดีเอ็นเอทำหน้าที่กำหนดชนิดของโปรตีน
            3)  น้ำตาลเพนโทสเป็นส่วนหนึ่งของ
DNA
           4)  สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีปริมาณดีเอ็นเอไม่เท่ากัน

           
5)  ไนโตรเจนเบสชนิดกวานีน และไซโทซีนจะจับคู่กันด้วยพันธะคู่เสมอ
                                   

    วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 6 หน้า 5
1
 
10. จากภาพข้อใดเป็นจริง
    1)  เป็นโครโมโซมของเพศชาย
         2)  เป็นโครโมโซมของเพศหญิง
         3)  เป็นโครโมโซมของเพศหญิงที่มีอาการดาวน์
         4)  เป็นโครโมโซมของเพศชายที่มีอาการดาวน์        
         5)  เป็นโครโมโซมของเพศหญิงที่มีอาการเทอร์เนอร์

11. ข้อใด ไม่ใช่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน
   1)  Reuse                                                              2)  Remove
       3)  Recycle                                                           4)  Repair
                                                                       
       5) 
Reduce

12. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่นๆในเรื่องของการถ่ายทอดพลังงาน
         1)  ทากดูดเลือดคน
         2)  แมลงกับดอกไม้

         3) ราบนขนมปัง
         4) นกเค้าแมวล่าเหยื่อ    
     
  5) ชายผ้าสีดาขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่
                วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 6 หน้า 6
13.นกเอี้ยงกินเห็บอยู่บนหลังควายที่กำลังกินหญ้า ในตัวเห็บมีแบคทีเรียอาศัยอยู่ใน
    ลำไส้การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนี้จะมีลักษณะตรงกับข้อใด
      1)              ควาย               เห็บ                   2)                    ควาย                เห็บ
         หญ้า
                                                                   หญ้า
                        นกเอี้ยง            แบคทีเรีย                               นกเอี้ยง     แบคทีเรีย
       3)              ควาย                เห็บ                  4)                       ควาย              เห็บ     
            หญ้า                                                                หญ้า          
                          นกเอี้ยง                แบคทีเรีย                           นกเอี้ยง            แบคทีเรีย
     5)                  ควาย              เห็บ                                                    
                 หญ้า                                  
                        นกเอี้ยง            แบคทีเรีย
14. พื้นที่ลุ่มน้ำแห่งหนึ่งมีพืชชนิดหนึ่งขึ้นอยู่หนาแน่น  เมื่อเกิดน้ำท่วมพื้นที่แห่งนี้เป็น
      เวลาจนกระทั่งพืชชนิดนี้ตายหมดเมื่อมีพืชชนิดอื่นขึ้นแทนที่ทั้งนี้เนื่องจากเหตุใด
             1)  ความเข้มของแสงเปลี่ยนไป 
             2)  ความชื้นและอุณหภูมิเปลี่ยนไป

            3)  พืชชนิดเดิมแย่งอาหารสู้พืชชนิดใหม่ไม่ได้   
            
4)  สภาพของดินและค่าความเป็นกรดและเบสเปลี่ยนไป
            5)  ถูกทุกข้อ                วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 6 หน้า 7
15.  ทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้ในข้อใดที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด
          
 1)   พลังงานน้ำ                                                           
            2)   พลังงานลม                      
            3)   พลังงานจากคลื่น                                     
            4)   พลังงานแสงอาทิตย์
            5)  พลังงานนิวเคลียร์
16.  ข้อความในข้อใดผิด
            1) ดุลธรรมชาติจะถูกรักษาไว้ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากร
            2) ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (นิกส์ ) ไม่จำเป็นต้องมีอุตสาหกรรมทุกประเภท

            3) รัฐส่งเสริมการป้องกันโรคแมลงหรือโรคซึ่งเป็นอันตรายต่อป่าไม้ เพื่อรักษา
                 สมดุลธรรมชาติ
           4) รัฐควรเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกประเภทโดยมิต้องคำนึงถึงปัญหามลภาวะ

           5) เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า อุตสาหกรรมคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศที่กำลัง
               พัฒนาเจริญไปอย่างรวดเร็ว

17.  แผนผังโซ่อาหารต่อไปนี้    สิ่งมีชีวิต A --> สิ่งมีชีวิต B --> สิ่งมีชีวิต C --> สิ่งมีชีวิต D
       จากแผนผังโซ่อาหาร ถ้าสิ่งมีชีวิต C ตายหมด จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นได้บ้าง
           1)  สิ่งมีชีวิต A มีจำนวนเพิ่มขึ้น
           2)  สิ่งมีชีวิต A มีจำนวนเท่าเดิม
           3)  สิ่งมีชีวิต B มีจำนวนลดลง
            4)  สิ่งมีชีวิต D มีจำนวนเพิ่มขึ้น
           5)  สิ่งมีชีวิต B มีจำนวนเพิ่มขึ้น


                วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 6 หน้า8
18. ใช้ข้อมูลในตารางเท่านั้นตอบคำถาม
สาร
ปริมาณเป็นกรัม / 100  มล.
เลือด
พลาสมาที่กรองได้
ปัสสาวะ
ยูเรีย
กรดยูริก
กรดอะมิโน
กลูโคส
เกลือ
โปรตีน
น้ำ
0.03
0.004
0.05
0.1
0.72
8.0
92.0
0.03
0.004
0.01
0.1
0.72
0
90.0
2.0
0.05
0
0
1.5
0
95
 จากตารางที่กำหนดให้  สารใดที่ถูกดูดซึมกลับได้หมด
           1)   ยูเรียและเกลือ                                            
           2)   กรดยูริกและโปรตีน
           
3)   กลูโคสและโปรตีน
          
 4)   กรดอะมิโนและกลูโคส
    
           5)  กรดอะมิโน  กลูโคสและโปรตีน

19. ธาตุในข้อใดที่เป็นไอโซโทปกับธาตุที่มีสัญลักษณ์เป็น 115 A
1)     125 B                                                                 2)    126 B                     
3)     115 B                                                                 4)     116 B
            5)   

    วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 6 หน้า 9
20.  พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
            ก.  แก๊สเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำ และมีเทน
            ข.  บรรยากาศที่มีสารคลอโรฟลูออโรคร์บอน (
CFC) ในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดฝนกรด
            ค.  กำหนดให้โคบอลต์ -60 เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีครึ่งอายุ 5 ปี และปริมาณที่ไม่เป็น
                อันตรายต้องไม่เกิน 0.50 กรัม ถ้ามีโคบอลต์ -60 น้ำหนัก 32 กรัม จะต้องเก็บไว้ในภาชนะ
               ปิดที่ป้องกันรังสีได้  เป็นเวลา 30 ปี ก่อนนำไปทำลาย จึงจะไม่ เป็นอันตราย
 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
           1)   ข้อ ก  และ ข         
            
  2)   ข้อ ก  และ

               3)   ข้อ ข และ ค                                                      
               4)   ข้อ ก , ข และ
 
               5)  เฉพาะข้อ
  เท่านั้น

21. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
       1. เกลือแกงและโซดาไฟเป็นสารประกอบของโลหะหมู่ 1A
       2. สารประกอบไอออนิกที่มีสถานะเป็นของแข็งสามารถนำไฟฟ้าได้
       3
. โลหะแทรนซิชันมีสมบัติทางกายภาพเหมือนโลหะหมู่ 1A และ 2A
        ข้อใดกล่าวถูกต้อง
            
  1)    1 และ                                                
              2)   2 และ 3  
              3)   1 และ 3                                                             
              4)  1 2 และ 3
              5)  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

    วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 6 หน้า 10
22.  จากสัญลักษณ์ของธาตุแมกนีเซียม   2412Mg2+   ข้อใดต่อไปนี้ผิด 
            1)   มีเลขมวลเท่ากับ 24                                             
            2)  มีนิวตรอนเท่ากับ 12                                             
            
3)   มีอิเล็กตรอนเท่ากับ 12
 
           4)   มีเลขอะตอมเท่ากับ 22
            5)   มีจำนวนโปรตอนเท่ากับ 12
 23. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนในข้อใดจัดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว
       ทั้งหมด
          1)    CH4  ,   C2H6   ,   C3H8   ,   C6H6
        
  2)   CH4  ,   C2H6   ,   C3H8   ,   C4H10
          3)    CH4  ,   C2H4   ,   C6H6   ,   C6H10
          4)  
CH4  ,   C3H6   ,   C4H8   ,   C5H10
          5)   CH4  ,  C2H4  ,  C3H6  ,  C6H6

24.  ธาตุ 3 ชนิดมีสัญลักษณ์ดังนี้ 48A 1327B 1735C   ข้อใดเป็นสูตรเคมีของสารประกอบ
         ฟลูออไรด์ของธาตุทั้งสามชนิดตามลำดับ
1)   AF  BF3  CF2                                         
            2)     AF   B2F3   CF2
          
 3)    AF2  B2F3 CF                                        
            4)    AF2 BF3  CF
            5)    A2F  BF3  CF2

    วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 6 หน้า 11

25.   ข้อใดต่อไปนี้เป็นเลขที่ใช้บอกประสิทธิภาพน้ำมันเบนซินและกำหนดโดยสารใด

ชื่อเลข
สารที่กำหนดประสิทธิภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
ออกเทน
ออกเทน
ซีเทน
ซีเทน
ซีเทน
ไอโซออกเทนกับเพนเทน
ไอโซออกเทนกับเฮปเทน
ซีเทนกับแอลฟาแนพทาลีน
ซีเทนกับเฮปเทน
ซีเทนกับออกเทน
26.  พิจารณาข้อมูลในตาราง       
ชนิดพลาสติก
แหล่งวัตถุดิบ
ประเภท
พอลิเมอไรเซชั่น
A
B
C
D
ถ่านหิน  แก๊สธรรมชาติ
เกลือแกง  แก๊สธรรมชาติ
ถ่านหิน  แก๊สธรรมชาติ

ถ่านโค๊ก   หินปูน
เทอร์มอพลาส
เทอร์มอพลาส
เทอร์มอเซต
เทอร์มอพลาส
แบบต่อเติม
แบบต่อเติม
แบบควบแน่น
แบบควบแน่น
        ข้อใดถูกต้อง
            1)   คือพอลิสไตรีน
            2)   B คือพอลิไวนิลแอซีเตต
            3)   
คือพอลิเอทิลีน                                     
            4)   
D  คือพอลิไวนิลคลอไรด์
   
        5)   A และ B คือ พอลีพอพิลีน

    วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 6 หน้า 12
27. ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีครึ่งชีวิต  5  วัน  มีมวลขณะนี้  10  กรัม  ก่อนหน้านี้
       20 วัน  จะมีมวลอยู่เท่าไร
             1)   80  กรัม   
             2)   120  กรัม             
             3)   160 กรัม                                                              
             4)  320 กรัม
  
          5)  360 กรัม
28. ข้อใดที่แสดงว่าผิวสัมผัสมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
           1)   กระดาษฝอยติดไฟได้เร็วกว่าแผ่นกระดาษ
           2)   แผ่นสังกะสีปกติทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกได้ช้ากว่าแผ่นสังกะสีที่มีลวดทองแดง
                พันอยู่
        
  3)
  เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียมที่เป็นแท่งยาวทำให้มีอายุการใช้งานนานกว่า
                ที่ใช้เป็นก้อนเล็กๆ
           4)   แบตเตอรี่รถยนต์ที่มีจำนวนแผ่นตะกั่วมากกว่าให้กำลังไฟฟ้าสูงกว่าที่มีจำนวนแผ่นน้อย
                 กว่า
           5)   กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นจะทำปฏิกิริยากับลวดแมกนีเซียมได้ช้ากว่ากรดไฮโดรคลอริกที่
                 เจือจาง  
29.  ข้อใดไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
         
 1)  การเคี้ยวข้าวก่อนกลืน
            2)  การฟอกสบู่ในน้ำกระด้าง
            3)  การทาแล็กเกอร์เคลือบผิวไม้                                
            4)  การผสมกลีเซอรอลกับเอทานอล
           
5)  การบ่มกล้วยด้วยใบสะแก
    วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 6 หน้า 13